24-03-2014 09:44

Ar 02.12.2015 spēkā stājas jaunas Medību likuma normas.

Medību likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šÄdi termini:

1) limitÄ“tie medÄ«jamie dzÄ«vnieki — dzÄ«vnieki, kuru medÄ«šanai tiek noteikts pieļaujamais nomedÄ«šanas apjoms;

2) medÄ«bu atļauja — dokuments, kas ļauj norādÄ«tajā vietā nomedÄ«t konkrÄ“tu skaitu limitÄ“to medÄ«jamo attiecÄ«go sugu dzÄ«vnieku;

3) medÄ«bu iecirknis — vienlaidu medÄ«bu platÄ«ba, kuru apsaimnieko viens medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājs;

4) medÄ«bu platÄ«ba — medÄ«jamo dzÄ«vnieku brÄ«vai dzÄ«vošanai derÄ«gā un medÄ«bām izmantojamā platÄ«ba;

5) medÄ«bu produkcija — medÄ«bu procesā iegÅ«tās medÄ«bu trofejas, gaļa un subprodukti;

6) medÄ«bu resursi — visi Latvijas teritorijā medÄ«jamie dzÄ«vnieki;

61) medÄ«bu resursu ilgtspÄ“jÄ«ga apsaimniekošana — medÄ«jamo dzÄ«vnieku populācijas un apdzÄ«votās vides un ar to saistÄ«to dabas resursu apsaimniekošana tādā veidā, lai saglabātu medÄ«bu resursu bioloÄ£isko daudzveidÄ«bu un atjaunošanās spÄ“ju, nodrošinot medÄ«bu resursus nākamajām paaudzÄ“m, kā arÄ« veicinātu medÄ«jamo dzÄ«vnieku aizsardzÄ«bu, ņemot vÄ“rā saimnieciskās, sociālās un vides intereses un neapdraudot dabas aizsardzÄ«bas pasākumu Ä«stenošanu medÄ«jamo dzÄ«vnieku sugu izplatÄ«bas teritorijā;

7) medÄ«bu rÄ«ki — lamatas, slazdi vai citi rÄ«ki, kas izmantojami medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanai;

8) medÄ«bu saimniecÄ«ba — dabas resursu apsaimniekošanas sistÄ“ma, kas vienlaikus ar medÄ«bu produkcijas ieguvi nodrošina šo resursu ilgtspÄ“jÄ«gu apsaimniekošanu;

9) medÄ«bu tiesÄ«bas — tiesÄ«bas zemes Ä«pašniekam vai tiesiskajam valdÄ«tājam savā zemes gabalā medÄ«t šajā likumā un medÄ«bas reglamentÄ“jošos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā. MedÄ«bu tiesÄ«bas zemes Ä«pašnieks vai tiesiskais valdÄ«tājs var izmantot pats vai nodot citai personai;

91) medÄ«bu tiesÄ«bu Ä«pašnieks — zemes Ä«pašnieks vai tiesiskais valdÄ«tājs, kura Ä«pašumā vai valdÄ«jumā esošajā zemes gabalā ietilpst medÄ«bu platÄ«bas;

10) medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reÄ£istrÄ“ts medÄ«bu iecirknis;

11) medÄ«bu trofejas — medÄ«jamo dzÄ«vnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšÅ¾okli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas;

12) medÄ«jamie dzÄ«vnieki — savvaļas sugu zÄ«dÄ«tāji un putni, tai skaitā migrÄ“jošie, kurus medÄ« saskaņā ar medÄ«bas reglamentÄ“jošiem normatÄ«vajiem aktiem, un šo sugu dzÄ«vnieki, kurus tur iežogotās platÄ«bās savvaļai lÄ«dzÄ«gos apstākļos;

13) mednieka sezonas karte — dokuments, kas konkrÄ“tajā medÄ«bu sezonā dod tiesÄ«bas medÄ«t ar medÄ«bu šaujamieročiem un medÄ«bu rÄ«kiem;

14) mednieks — persona, kura šajā likumā noteiktajā kārtÄ«bā ir saņēmusi mednieka apliecÄ«bu;

15) nelimitÄ“tie medÄ«jamie dzÄ«vnieki — dzÄ«vnieki, kuru medÄ«šanai netiek noteikts pieļaujamais nomedÄ«šanas apjoms.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.11.2012. un 20.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

2.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt medību saimniecības pamatnoteikumus.

3.pants. (1) MedÄ«bas ir darbÄ«bu kopums vai atsevišÄ·as darbÄ«bas, kad, izmantojot medÄ«bu šaujamieročus, rÄ«kus vai paņēmienus, tiek izsekoti vai meklÄ“ti, Ä·erti, sagÅ«stÄ«ti, ievainoti vai nonāvÄ“ti medÄ«jamie dzÄ«vnieki.

(2) Medībām pielīdzināma:

1) iežogotā platÄ«bā savvaļai lÄ«dzÄ«gos apstākļos turÄ“tu medÄ«jamo dzÄ«vnieku nonāvÄ“šana, izmantojot medÄ«bu šaujamieročus un medÄ«bu rÄ«kus. Uz iežogotā platÄ«bā savvaļai lÄ«dzÄ«gos apstākļos turÄ“tu medÄ«jamo dzÄ«vnieku nonāvÄ“šanu attiecas tikai medÄ«bas reglamentÄ“jošos normatÄ«vajos aktos noteiktās drošÄ«bas prasÄ«bas;

2) izbÄ“gušu nebrÄ«vÄ“ audzÄ“tu dzÄ«vnieku nonāvÄ“šana medÄ«bu platÄ«bās (pÄ“c dzÄ«vnieku Ä«pašnieka rakstveida lÅ«guma medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam), izmantojot medÄ«bu šaujamieročus un medÄ«bu rÄ«kus;

3) klaiņojošu mājas (istabas) dzÄ«vnieku nonāvÄ“šana medÄ«bu platÄ«bās, izmantojot medÄ«bu šaujamieročus un ievÄ“rojot dzÄ«vnieku aizsardzÄ«bu reglamentÄ“jošos starptautiskos lÄ«gumus un citus normatÄ«vos aktus.

(3) Medīt aizliegts:

1) pilsētu teritorijā;

2) kapsētās;

3) vietās, kur nav reÄ£istrÄ“ts medÄ«bu iecirknis, izņemot nelimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«bas, kurās piedalās medÄ«bu tiesÄ«bu Ä«pašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona, kā arÄ« nelimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«bas publiskajās Å«denstilpÄ“s un to tauvas joslā;

4) vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti.

(4) MedÄ«jamo dzÄ«vnieku sugas, medÄ«bu termiņus, kā arÄ« gadÄ«jumus, kad iespÄ“jamas medÄ«bas ārpus medÄ«bu termiņiem, nosaka Ministru kabinets. MedÄ«jamo putnu medÄ«bu termiņus nenosaka to vairošanās periodā vai citā sugu attÄ«stÄ«bai svarÄ«gā posmā.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtÄ«bu, kādā Valsts meža dienests ir tiesÄ«gs mainÄ«t medÄ«bu termiņus zÄ«dÄ«tājiem, kā arÄ« noteikt papildu ierobežojumus medÄ«bu organizÄ“šanai atbilstoši attiecÄ«gās dzÄ«vnieku populācijas stāvoklim, meteoroloÄ£iskajiem apstākļiem un fenoloÄ£iskajai situācijai.

(6) Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, medÄ«jamo putnu sugu indivÄ«dus ārpus noteiktā medÄ«bu termiņa atļauts iegÅ«t, ja tas nekaitÄ“ attiecÄ«gās sugas populācijai, saņemot ikreizÄ“ju atļauju, šÄdos nolÅ«kos:

1) sabiedrÄ«bas veselÄ«bas aizsardzÄ«bas un drošÄ«bas interesÄ“s;

2) lidojumu drošÄ«bas interesÄ“s;

3) lai nepieļautu būtiskus postījumus kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem;

4) lai aizsargātu floru un faunu;

5) pÄ“tniecÄ«bai un mācÄ«bām, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolÅ«kam nepieciešamo pavairošanu;

6) atsevišÄ·u putnu sagÅ«stÄ«šanai, turÄ“šanai vai citādai saprātÄ«gai izmantošanai stingri kontrolÄ“tos apstākļos un izlases veidā.

(7) ŠÄ panta sestajā daļā minÄ“tajos gadÄ«jumos Dabas aizsardzÄ«bas pārvalde izsniedz atļauju nemedÄ«jamo sugu indivÄ«du iegÅ«šanai, medÄ«šanai vai turÄ“šanai nebrÄ«vÄ“ atbilstoši normatÄ«vajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu nemedÄ«jamo sugu indivÄ«du iegÅ«šanai un par izsniegtajām atļaujām informÄ“ Valsts meža dienestu.

(8) KārtÄ«bu, kādā pieļaujama savvaļā dzÄ«vojošo medÄ«jamo dzÄ«vnieku piebarošana, un gadÄ«jumus, kad tā pieļaujama, nosaka Ministru kabinets.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

4.pants. (1) Savvaļā dzÄ«vojošie medÄ«jamie dzÄ«vnieki kļūst par fizisko un juridisko personu Ä«pašumu tikai pÄ“c tam, kad tie ir nomedÄ«ti šajā likumā un citos medÄ«bas reglamentÄ“jošos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā.

(2) MedÄ«jamie dzÄ«vnieki, ko tur iežogotā platÄ«bā savvaļai lÄ«dzÄ«gos apstākļos, kā arÄ« iežogotā platÄ«bā dzimušie medÄ«jamie dzÄ«vnieki ir tās fiziskās vai juridiskās personas Ä«pašums, kura normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā saņēmusi atļauju savvaļā dzÄ«vojošo medÄ«jamo dzÄ«vnieku turÄ“šanai nebrÄ«vÄ“ konkrÄ“tajā platÄ«bā.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

5.pants. (1) Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts piesavināties.

(2) NomedÄ«tā dzÄ«vnieka pārvietošanas kārtÄ«bu nosaka Ministru kabinets.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

6.pants. MedÄ«bu resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medÄ«jamo dzÄ«vnieku sugu populāciju, genofonda un medÄ«jamo dzÄ«vnieku apdzÄ«votās vides aizsardzÄ«bu un saglabāšanu. MedÄ«jamo putnu sugu resursus izmanto tā, lai putnu medÄ«bas neapdraudÄ“tu dabas aizsardzÄ«bas pasākumu Ä«stenošanu šo sugu izplatÄ«bas teritorijā. MedÄ«bu praksÄ“ ievÄ“ro medÄ«jamo dzÄ«vnieku saprātÄ«gas izmantošanas un ekoloÄ£iski lÄ«dzsvarotas kontroles principus, medÄ«jamo dzÄ«vnieku, tai skaitā migrÄ“jošo putnu, populācijas lielumu.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2012.)

7.pants. Medību sezona ir periods no 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam.

8.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) medību vadītāja pienākumus un tiesības;

2) šÄ·irnes medÄ«bu suņu apzÄ«mÄ“šanas kārtÄ«bu un izmantošanu medÄ«bās;

3) kārtÄ«bu, kādā rÄ«kojas ar medÄ«jamiem dzÄ«vniekiem, kuru bojāejas iemesls nav medÄ«šana, Ä·eršana vai turÄ“šana nebrÄ«vÄ“.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

9.pants. (1) Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību lietotājs.

(2) Valsts robežsardzes struktūrvienība ir tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā teritorijā ir noteikta pastiprināta robežkontrole, ārkārtas situācija, izņēmuma stāvoklis vai Valsts robežsardze rīko taktiskās mācības, nekavējoties informējot par to medību tiesību lietotāju.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

10.pants. (1) MedÄ«jamos dzÄ«vniekus atļauts Ä·ert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šÄ·irnes medÄ«bu suņu apmācÄ«bā vai zinātniskajā pÄ“tniecÄ«bā, turÄ“t nebrÄ«vÄ“, kā arÄ« izlaist savvaļā, ja saņemta Valsts meža dienesta ikreizÄ“ja atļauja.

(2) KārtÄ«bu, kādā izsniedz un anulÄ“ atļaujas medÄ«jamo dzÄ«vnieku Ä·eršanai savvaļā, ievešanai Latvijā, izmantošanai šÄ·irnes medÄ«bu suņu apmācÄ«bā vai zinātniskajā pÄ“tniecÄ«bā, turÄ“šanai nebrÄ«vÄ“ un izlaišanai savvaļā, nosaka Ministru kabinets.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

11.pants. (1) Nemedījamos savvaļas dzīvniekus drīkst iegūt, medīt vai turēt nebrīvē, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja.

(2) KārtÄ«bu, kādā izsniedz un anulÄ“ atļaujas nemedÄ«jamo savvaļas dzÄ«vnieku iegÅ«šanai, medÄ«šanai vai turÄ“šanai nebrÄ«vÄ“, nosaka Ministru kabinets.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2012.)
II nodaļa
Mednieka apliecība un tiesības medīt

12.pants. Mednieka apliecÄ«ba ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medÄ«bu atļauju, mednieka sezonas karti un medÄ«bu šaujamieroča iegādes atļauju, kā arÄ« drÄ«kstÄ“tu medÄ«t šajā likumā un citos medÄ«bas reglamentÄ“jošajos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā.

13.pants. (1) MedÄ«t ar medÄ«bu šaujamieročiem drÄ«kst mednieki, kuriem ir Valsts policijas iestādes izsniegta medÄ«bu šaujamieroča glabāšanas atļauja.

(2) MedÄ«bu šaujamieroča un medÄ«bu munÄ«cijas izmantošanas kārtÄ«bu, kā arÄ« medÄ«bās ievÄ“rojamās drošÄ«bas prasÄ«bas nosaka Ministru kabinets.

(3) MedÄ«bu rÄ«ku un lielas jaudas pneimatisko ieroču izmantošanas kārtÄ«bu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

14.pants. (1) Mednieka vai medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bu Valsts meža dienests izsniedz personām, kas nokārtojušas attiecÄ«gu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā.

(2) Mednieku un medÄ«bu vadÄ«tāju apmācÄ«bas kārtÄ«bu, teorÄ“tisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu un eksaminācijas kārtÄ«bu, kā arÄ« kārtÄ«bu, kādā izsniedz, apmaina un anulÄ“ mednieka apliecÄ«bas, medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bas un atļauju ārzemniekam medÄ«t Latvijas teritorijā, un kārtÄ«bu, kādā atjauno un izsniedz jaunus vai atsakās atjaunot medÄ«bu dokumentus, nosaka Ministru kabinets.

(09.07.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

15.pants. (1) Mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju veic Valsts meža dienests.

(2) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(09.07.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. Pārejas noteikumu 10.punktu)

16.pants. Ä€rzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegtas mednieka apliecÄ«bas, atļauts medÄ«t Latvijas teritorijā, un viņi ir tiesÄ«gi izmantot medÄ«bu šaujamieročus un medÄ«bu rÄ«kus medÄ«bās, ja ir attiecÄ«gās ārvalsts kompetentas institÅ«cijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesÄ«bas medÄ«t savā valstÄ«, un viņi Valsts meža dienestā ir saņēmuši atļauju ārzemniekam medÄ«t Latvijas teritorijā.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

17.pants. (1) MedÄ«bu iecirkni reÄ£istrÄ“, ja tajā iekļautās medÄ«bu platÄ«bas nav mazākas par šÄ likuma 19.panta pirmajā daļā minÄ“to minimālo medÄ«bu platÄ«bu, kurā ir atļauts medÄ«t limitÄ“tos medÄ«jamos dzÄ«vniekus.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) medÄ«bu iecirkņu izveidošanas un reÄ£istrÄ“šanas kārtÄ«bu, kā arÄ« kritÄ“rijus medÄ«bu platÄ«bu atzÄ«šanai par vienlaidu medÄ«bu platÄ«bu;

2) medÄ«bu tiesÄ«bu apriti, nosakot to nodošanas kārtÄ«bu un minimālo termiņu, šo tiesÄ«bu Ä«stenošanas, kā arÄ« atcelšanas kārtÄ«bu;

3) kārtÄ«bu, kādā nosaka maksu par medÄ«bu tiesÄ«bu izmantošanu valstij piekrÄ«tošÄs vai piederošÄs medÄ«bu platÄ«bās.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. Pārejas noteikumu 11.punktu)

18.pants. Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Kārtību, kādā publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī nelimitēto medījamo sugu dzīvniekus, nosaka Ministru kabinets.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
III nodaļa
MedÄ«bu platÄ«bas, nomedÄ«šanas apjoms un medÄ«bu atļauja

19.pants. (1) Minimālās medÄ«bu platÄ«bas, kurās ir atļauts medÄ«t limitÄ“tos medÄ«jamos dzÄ«vniekus attiecÄ«gajā medÄ«bu iecirknÄ«, ir šÄdas:

1) stirnu medÄ«bām — ne mazāk kā 200 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecÄ«bā izmantojamo zemi;

2) meža cÅ«ku medÄ«bām — ne mazāk kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes;

21) staltbriežu govju un teļu medÄ«bām — ne mazāk kā 1000 hektāru, ieskaitot tikai meža masÄ«vus vai to daļas un atsevišÄ·us meža gabalus (pudurus), krÅ«mājus un purvus;

3) staltbriežu buļļu medÄ«bām — ne mazāk kā 2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masÄ«vus vai to daļas un atsevišÄ·us meža gabalus (pudurus), krÅ«mājus un purvus;

4) aļņu medÄ«bām — ne mazāk kā 2500 hektāru, ieskaitot tikai meža masÄ«vus vai to daļas un atsevišÄ·us meža gabalus (pudurus), krÅ«mājus un purvus.

(2) (Izslēgta ar 20.06.2013. likumu)

(3) Ja medÄ«bu iecirknis neatbilst šÄ panta pirmajā daļā noteiktajām prasÄ«bām, medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāji var slÄ“gt savstarpÄ“jus lÄ«gumus par limitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanas organizÄ“šanu blakus esošajos medÄ«bu iecirkņos. LimitÄ“to medÄ«jamo sugu dzÄ«vnieku pieļaujamo nomedÄ«šanas apjomu nosaka lÄ«gumā norādÄ«tajai kopÄ“jai medÄ«bu platÄ«bai.

(4) (Izslēgta ar 20.06.2013. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. un 20.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

20.pants. (1) Lai nodrošinātu limitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku sugu populācijas genofonda saglabāšanu un ierobežotu limitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku radÄ«tos postÄ«jumus lauksaimniecÄ«bā un mežsaimniecÄ«bā, Valsts meža dienests, pamatojoties uz medÄ«jamo dzÄ«vnieku populācijas stāvokļa novÄ“rtÄ“šanas datiem, katru gadu nosaka limitÄ“to medÄ«jamo sugu dzÄ«vnieku pieļaujamo nomedÄ«šanas apjomu medÄ«bu platÄ«bās.

(2) Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē Valsts meža dienests.

(3) MedÄ«jamo dzÄ«vnieku populācijas stāvokli novÄ“rtÄ“ un pieļaujamo nomedÄ«šanas apjomu nosaka atbilstoši zemkopÄ«bas ministra apstiprinātai metodikai.

(4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spÄ“kā medÄ«bu ierobežojumi, savvaļas sugu zÄ«dÄ«tāju skaita regulÄ“šanas pasākumus nosaka attiecÄ«gos Ä«paši aizsargājamās dabas teritorijas individuālos aizsardzÄ«bas un izmantošanas noteikumos.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

21.pants. LimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanai nepieciešama medÄ«bu atļauja un mednieka sezonas karte, bet nelimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanai — mednieka sezonas karte.

22.pants. (1) Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamam nomedÄ«šanas apjomam izsniedz medÄ«bu atļaujas medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājiem. MedÄ«bu atļauju izsniegšanas kārtÄ«bu nosaka Ministru kabinets.

(2) (Izslēgta ar 14.06.2007. likumu)

(3) (Izslēgta ar 14.06.2007. likumu)

(4) Mednieki informāciju par nomedÄ«to nelimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku skaitu mÄ“neša laikā pÄ“c medÄ«bu sezonas beigām, bet medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāji izlietotās medÄ«bu atļaujas mÄ“neša laikā pÄ“c medÄ«bām iesniedz institÅ«cijām, kuras izsniegušas mednieka sezonas kartes vai medÄ«bu atļaujas.

(5) Ja šÄ panta ceturtajā daļā minÄ“tās prasÄ«bas nav izpildÄ«tas, jaunas medÄ«bu atļaujas un mednieka sezonas kartes netiek izsniegtas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. un 20.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

23.pants. (1) KārtÄ«bu, kādā maksājama valsts nodeva par mednieka apliecÄ«bas, medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bas, mednieka sezonas kartes un medÄ«bu atļaujas izsniegšanu, kā arÄ« par atļaujas ārzemniekam medÄ«t Latvijas teritorijā izsniegšanu, un nodevas apmÄ“ru nosaka Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā medību trofejas izvedamas no Latvijas, nosaka Ministru kabinets.

(3) Mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtÄ«bu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2013. un 09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. Pārejas noteikumu 10.punktu)
IV nodaļa
Nelikumīgas medības

24.pants. Par nelikumīgām medībām atzīst:

1) medÄ«šanu tādā termiņā un kārtÄ«bā, kas neatbilst medÄ«bas reglamentÄ“jošos normatÄ«vajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtÄ«bai;

2) atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medÄ«bu rÄ«ku medÄ«bu platÄ«bā bez saskaņojuma ar medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju, kā arÄ« platÄ«bās, kurās medÄ«t aizliegts, izņemot šÄ likuma 29.panta piektās daļas 3.punktā minÄ“tos gadÄ«jumus;

3) medÄ«šanu ar šaujamieroci, ja normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā nav iegÅ«ta vai ir atņemta mednieka apliecÄ«ba, mednieka sezonas karte vai medÄ«bu šaujamieroča glabāšanas atļauja, kā arÄ« limitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanu bez medÄ«bu atļaujas;

4) medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanu ar medÄ«bu rÄ«kiem, ja normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā nav iegÅ«ta vai ir atņemta mednieka apliecÄ«ba un mednieka sezonas karte, kā arÄ« medÄ«bu rÄ«ku neatļautu lietošanu;

5) limitÄ“tā medÄ«jamā dzÄ«vnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedÄ«ts, vai ievainota limitÄ“tā medÄ«jamā dzÄ«vnieka izsekošanu, ja nav aizpildÄ«ta medÄ«bu atļauja;

6) medÄ«šanu vietās, kur medÄ«t aizliegts, kā arÄ« vietās, kur aizliegtas attiecÄ«gās dzÄ«vnieku sugas medÄ«bas, izņemot šÄ likuma 29.panta piektās daļas 3.punktā minÄ“tos gadÄ«jumus;

7) nelimitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanu bez medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāja piekrišanas, izņemot šÄ likuma 18.pantā un 29.panta sestās daļas 3.punktā minÄ“tos gadÄ«jumus;

8) medÄ«šanu apstākļos, kad dzÄ«vnieki glābjas no dabas katastrofām;

9) medÄ«šanu, izmantojot šÄdus aizliegtus medÄ«bu lÄ«dzekļus, rÄ«kus, metodes un paņēmienus:

a) "putnu" līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā ēsmu,

b) skaņu ierakstus,

c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,

d) nakts redzamÄ«bas tÄ“mÄ“kļus ar elektronisko palielinājumu vai attÄ“la pārveidošanu, izņemot meža cÅ«ku, lapsu un jenotsuņu medÄ«bas,

e) spoguļus un citas apžilbinošas ierÄ«ces,

f) lāzertipa tēmēkļus,

g) tÄ«klus, kas darbojas neselektÄ«vi saskaņā ar lietošanas nosacÄ«jumiem vai izmantošanas apstākļiem,

h) kājÄ·eramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektÄ«vi saskaņā ar lietošanas nosacÄ«jumiem vai izmantošanas apstākļiem,

i) arbaletus, lokus,

j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas un magazÄ«nas (patronu padošanas mehānisma) kopÄ“jā ietilpÄ«ba ir lielāka par trim patronām, izņemot meža cÅ«ku, lapsu un jenotsuņu medÄ«bas,

k) lidaparātus, motorizÄ“tus braucošus sauszemes un Å«dens transportlÄ«dzekļus,

l) ieročus, kas nav klasificÄ“ti kā medÄ«bu šaujamieroči,

m) siltumu uztverošos (termālos) tÄ“mÄ“kļus;

10) medÄ«šanu, izmantojot šÄdus aizliegtus vispārbÄ«stamus medÄ«bu lÄ«dzekļus, rÄ«kus, metodes un paņēmienus:

a) Ä·erambedres, cilpas, āķus, asu priekšmetu uzstādÄ«šanu uz dzÄ«vnieku takām,

b) elektriskas vai elektroniskas ierīces, kas spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku,

c) sprāgstvielas, patšÄvÄ“jus,

d) indes un saindÄ“tu vai imobilizÄ“jošu Ä“smu,

e) gāzes vai dūmus;

11) medÄ«jamo dzÄ«vnieku turÄ“šanu nebrÄ«vÄ“, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja;

12) medÄ«šanu, izmantojot jebkurus masveidÄ«gas vai neselektÄ«vas putnu sagÅ«stÄ«šanas vai nonāvÄ“šanas lÄ«dzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arÄ« tādus, kas var izraisÄ«t sugas izzušanu vietÄ“jās pašvaldÄ«bas vai valsts teritorijā.

(20.06.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
V nodaļa
Medību resursu uzraudzība un medību kontrole

25.pants. Atbilstoši savai kompetencei šÄ likuma un citu medÄ«bas reglamentÄ“jošu normatÄ«vo aktu ievÄ“rošanu uzrauga ZemkopÄ«bas ministrijas, Vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotÄ«bā vai pārraudzÄ«bā esošas iestādes.

(09.07.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

26.pants. MedÄ«bu norises dokumentÄ“šanas kārtÄ«bu un informācijas aprites kārtÄ«bu medÄ«bu jomā nosaka Ministru kabinets.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

27.pants. (1) PÄ“c to personu pieprasÄ«juma, kuras veic šÄ likuma un citu medÄ«bas reglamentÄ“jošo normatÄ«vo aktu ievÄ“rošanas uzraudzÄ«bu un medÄ«bu kontroli, mednieka pienākums ir:

1) uzrādÄ«t viņa rÄ«cÄ«bā esošos šaujamieročus un to glabāšanas atļauju, kā arÄ« munÄ«ciju, medÄ«bu rÄ«kus, medÄ«bu dokumentus un medÄ«bu produkciju;

2) sniegt mutvārdos un rakstveidā paskaidrojumu par medÄ«bām, kurās viņš piedalās.

(2) Ja notikušas nelikumÄ«gas medÄ«bas, personas, kuras veic šÄ likuma un citu medÄ«bas reglamentÄ“jošo normatÄ«vo aktu ievÄ“rošanas uzraudzÄ«bu un medÄ«bu kontroli, ir tiesÄ«gas aizturÄ“t medÄ«bu dokumentus un izņemt šaujamieročus, munÄ«ciju, medÄ«bu rÄ«kus un medÄ«bu produkciju.

28.pants. Ja kāda no šÄ likuma 25.pantā minÄ“tajām institÅ«cijām medniekam aizturÄ“jusi uz laiku vai atņēmusi mednieka apliecÄ«bu vai izņēmusi medÄ«bu šaujamieroci, tā triju darbdienu laikā paziņo par to Valsts policijas iestādei, kura izsniegusi medÄ«bu šaujamieroča glabāšanas atļauju.

29.pants. (1) Zemes Ä«pašnieks vai tiesiskais valdÄ«tājs ir atbildÄ«gs par medÄ«jamo dzÄ«vnieku nodarÄ«tajiem postÄ«jumiem un zaudÄ“jumiem savā Ä«pašumā (valdÄ«jumā) esošajā zemÄ“, ja medÄ«bu tiesÄ«bas nav nodotas citam medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam.

(2) Ja medÄ«bu tiesÄ«bu Ä«pašnieks medÄ«bu tiesÄ«bas nodod citam medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam, pušu pienākumus un tiesÄ«bas nosaka medÄ«bu tiesÄ«bu nodošanas lÄ«gumā, ciktāl tas nav pretrunā ar šÄ panta ceturto daļu.

(3) Par nebrÄ«vÄ“ audzÄ“tu savvaļas dzÄ«vnieku nodarÄ«tajiem zaudÄ“jumiem ir atbildÄ«gs dzÄ«vnieku Ä«pašnieks.

(4) Lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus:

1) ja medÄ«bu tiesÄ«bu nodošanas lÄ«gumā nav paredzÄ“ts citādi, zemes Ä«pašnieka vai tiesiskā valdÄ«tāja pienākums ir savā Ä«pašumā, valdÄ«jumā vai lietošanā esošajā zemÄ“ nodrošināt aizsardzÄ«bas pasākumus pret iespÄ“jamiem medÄ«jamo dzÄ«vnieku nodarÄ«tiem postÄ«jumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzÄ«bas prasÄ«bām, un par tiem informÄ“t arÄ« medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju;

2) medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāja pienākums ir medÄ«t medÄ«bu iecirknÄ«, nodrošinot medÄ«bu resursu ilgtspÄ“jÄ«gu apsaimniekošanu;

3) zemes Ä«pašnieka (lietotāja), infrastruktÅ«ras objektu apsaimniekotāja un medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāja pienākums ir nekavÄ“joties nodrošināt savstarpÄ“ju apmaiņu ar informāciju par konstatÄ“tajiem medÄ«jamo dzÄ«vnieku nodarÄ«tajiem postÄ«jumiem;

4) Valsts meža dienests saskaņā ar medÄ«bu saimniecÄ«bu reglamentÄ“jošiem normatÄ«vajiem aktiem ir tiesÄ«gs postÄ«jumu vietās ārpus noteiktā medÄ«bu termiņa atļaut nelimitÄ“to medÄ«jamo sugu zÄ«dÄ«tāju medÄ«šanu, kā arÄ« izdot medÄ«bu atļaujas limitÄ“to medÄ«jamo sugu zÄ«dÄ«tāju medÄ«šanai, pārsniedzot pieļaujamo nomedÄ«šanas apjomu un — ja medÄ«bu koordinācijas komisija pieņēmusi attiecÄ«gu lÄ“mumu — nepiemÄ“rojot šÄ likuma 19.panta pirmajā daļā noteiktās prasÄ«bas par minimālajām medÄ«bu platÄ«bām.

(5) Epizootiju draudu gadÄ«jumos, kā arÄ« tad, kad medÄ«jamie dzÄ«vnieki postÄ«jumus Ä«pašumam un videi nodara valsts vai valsts nozÄ«mes meliorācijas sistÄ“mās vai teritorijās, kur medÄ«t aizliegts vai kur ir šo postÄ«jumu iemesls, attiecÄ«gās pašvaldÄ«bas izveidota medÄ«bu koordinācijas komisija, pieaicinot piegulošo platÄ«bu medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājus un attiecÄ«gās nozares ekspertus, konkrÄ“tajā teritorijā nosaka:

1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarīto postījumu apjomu;

2) to materiālo zaudÄ“jumu apmÄ“ru, kurus lauksaimniecÄ«bai un mežsaimniecÄ«bai nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki;

3) pasākumus postÄ«jumu un to seku ierobežošanai vai likvidÄ“šanai.

(6) Ja medÄ«jamie dzÄ«vnieki nodarÄ«juši postÄ«jumus teritorijās, kur medÄ«t nav aizliegts, attiecÄ«gās pašvaldÄ«bas izveidota medÄ«bu koordinācijas komisija, pieaicinot medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju un zemes Ä«pašnieku vai lietotāju, konkrÄ“tajā zemes vienÄ«bā nosaka:

1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarīto postījumu apjomu;

2) to materiālo zaudÄ“jumu apmÄ“ru, kurus lauksaimniecÄ«bai un mežsaimniecÄ«bai nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki;

3) pasākumus postÄ«jumu un to seku ierobežošanai vai likvidÄ“šanai. MedÄ«bu koordinācijas komisijai, saņemot medÄ«bu tiesÄ«bu Ä«pašnieka piekrišanu, ir tiesÄ«bas uz minÄ“to pasākumu veikšanas laiku pārņemt un Ä«stenot medÄ«bu tiesÄ«bas konkrÄ“tajā zemes vienÄ«bā. MedÄ«bu koordinācijas komisijas lÄ“muma apstrÄ«dÄ“šana neaptur tā darbÄ«bu.

(7) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtÄ«bu, kādā nosakāms to postÄ«jumu apjoms, kurus lauksaimniecÄ«bai, mežsaimniecÄ«bai, meliorācijas sistÄ“mām un infrastruktÅ«ras objektiem nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki, postÄ«jumu pakāpi, postÄ«jumu apjoma un pakāpes noteikšanas kritÄ“rijus, kā arÄ« rÄ«cÄ«bu šÄdos gadÄ«jumos;

2) kārtÄ«bu un nosacÄ«jumus medÄ«bu atļaujas izsniegšanai medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«šanai postÄ«jumu vietās;

3) kārtÄ«bu, kādā nosaka to materiālo zaudÄ“jumu apmÄ“ru, kurus lauksaimniecÄ«bai un mežsaimniecÄ«bai nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki;

4) kārtÄ«bu, kādā maksā valsts nodevu par to postÄ«jumu apjoma noteikšanu un to zaudÄ“jumu aprÄ“Ä·inu, kurus lauksaimniecÄ«bai, mežsaimniecÄ«bai, meliorācijas sistÄ“mām un infrastruktÅ«ras objektiem nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki;

5) medÄ«bu koordinācijas komisijas sastāvu, tiesÄ«bas un pienākumus, kā arÄ« kārtÄ«bu, kādā nosaka pasākumus postÄ«jumu un to seku ierobežošanai vai likvidÄ“šanai;

6) kārtÄ«bu, kādā atlÄ«dzināmi zaudÄ“jumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarÄ«jušas, pārkāpjot medÄ«bas reglamentÄ“jošu normatÄ«vo aktu prasÄ«bas, un šo zaudÄ“jumu apmÄ“ru, kā arÄ« nelikumÄ«gi iegÅ«tās medÄ«bu produkcijas vÄ“rtÄ«bas atlÄ«dzināšanas kārtÄ«bu un apmÄ“ru.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

30.pants.

(Izslēgts ar 20.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
VI nodaļa
Medību saimniecības attīstības fonds

31.pants. (1) Lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija.

(2) Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

1) dotācija no šÄdiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:

a) valsts nodeva pilnā apmÄ“rā par medÄ«bu atļauju izsniegšanu,

b) valsts nodeva pilnā apmÄ“rā par mednieka apliecÄ«bu, medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bu, mednieka sezonas karšu un atļauju ārzemniekam medÄ«t Latvijas teritorijā izsniegšanu,

b1) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju,

c) to zaudÄ“jumu atlÄ«dzÄ«ba, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarÄ«jušas, pārkāpjot šajā likumā vai citos medÄ«bas reglamentÄ“jošajos normatÄ«vajos aktos noteiktās prasÄ«bas, kā arÄ« atlÄ«dzÄ«ba par nelikumÄ«gi iegÅ«tās medÄ«bu produkcijas vÄ“rtÄ«bu;

2) ziedojumi.

(3) Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

1) medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;

2) medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;

3) līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;

4) mednieku izglÄ«tošanai.

(4) Medību saimniecības attīstības fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2013. un 09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. Pārejas noteikumu 10.punktu)
Pārejas noteikumi

1. Ar šÄ likuma spÄ“kā stāšanos spÄ“ku zaudÄ“ MedÄ«bu likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1997, 14.nr.; 2000, 9.nr.).

2. LÄ«dz 2004.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šajā likumā minÄ“tos noteikumus.

3. LÄ«dz attiecÄ«go Ministru kabineta noteikumu spÄ“kā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā lÄ«dz 2004.gada 1.janvārim ir piemÄ“rojami šÄdi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1995.gada 8.augusta noteikumi nr.251 "Medību noteikumi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 19.nr.; 1997, 21.nr.);

2) Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi nr.398 "Noteikumi par medÄ«bu saimniecÄ«bai nodarÄ«to zaudÄ“jumu atlÄ«dzināšanas apjomiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 24.nr.);

3) Ministru kabineta 2001.gada 13.novembra noteikumi nr.478 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.).

4. LÄ«dz šÄ likuma spÄ“kā stāšanās dienai izsniegtās derÄ«gās mednieka apliecÄ«bas un medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bas ir derÄ«gas arÄ« pÄ“c šÄ likuma stāšanās spÄ“kā.

5. MedÄ«bu likuma 31.panta otrās daļas 1.punkta "c" apakšpunkts stājas spÄ“kā 2005.gada 1.janvārÄ«.

6. Ja medību platības atrodas Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālā parka vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, attiecīgās teritorijas administrācija izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem līdz 2008.gada 31.martam.

(14.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2007.)

7. Gaujas, SlÄ«teres un Ķemeru nacionālā parka un Teiču dabas rezervāta administrācija limitÄ“to medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«bu atļaujas veidlapas un mednieka sezonas kartes lÄ«dz 2008.gada 31.martam saņem no Valsts meža dienesta un divu mÄ“nešu laikā pÄ“c 2007./2008.gada medÄ«bu sezonas beigām iesniedz Valsts meža dienestam informāciju par nomedÄ«to dzÄ«vnieku skaitu, kā arÄ« nodod tam neizlietotās medÄ«bu atļaujas un anulÄ“ medniekiem neizsniegtās mednieka sezonas kartes.

(14.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2007.)

8. Ministru kabinets ne vÄ“lāk kā lÄ«dz 2014.gada 1.aprÄ«lim izdod šÄ likuma 3.panta ceturtajā un piektajā daļā, 5.panta otrajā daļā, 8.pantā, 10.panta otrajā daļā, 13.panta otrajā un trešajā daļā, 14.panta otrajā daļā, 15.panta otrajā daļā, 17.panta otrajā daļā, 18.pantā, 22.panta pirmajā daļā, 23.panta pirmajā un trešajā daļā, 26.pantā un 29.panta septÄ«tajā daļā minÄ“tos noteikumus.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

9. LÄ«dz šo pārejas noteikumu 8.punktā minÄ“to Ministru kabineta noteikumu spÄ“kā stāšanās dienai piemÄ“rojami šÄdi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecÄ«bas, mednieka sezonas kartes un medÄ«bu atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medÄ«t Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medÄ«bu trofejas no Latvijas, kā arÄ« medÄ«bu trofeju izvešanas kārtÄ«bu";

2) Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medÄ«bu vadÄ«tāju apmācÄ«bas kārtÄ«bu, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arÄ« mednieka apliecÄ«bas un medÄ«bu vadÄ«tāja apliecÄ«bas izsniegšanas kārtÄ«bu";

3) Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.111 "KārtÄ«ba, kādā atlÄ«dzināmi zaudÄ“jumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarÄ«jušas, pārkāpjot medÄ«bas reglamentÄ“jošajos normatÄ«vajos aktos noteiktās prasÄ«bas, un to apmÄ“rs, kā arÄ« nelikumÄ«gi iegÅ«tās medÄ«bu produkcijas vÄ“rtÄ«bas atlÄ«dzināšanas kārtÄ«ba un apmÄ“rs";

4) Ministru kabineta 2007.gada 19.jÅ«nija noteikumi Nr.409 "KārtÄ«ba, kādā nosaka maksu par medÄ«bu tiesÄ«bu izmantošanu valstij piekrÄ«tošÄs vai piederošÄs medÄ«bu platÄ«bās";

5) Ministru kabineta 2007.gada 17.jÅ«lija noteikumi Nr.497 "KārtÄ«ba, kādā nosaka materiālo zaudÄ“jumu apjomu, kurus lauksaimniecÄ«bai un mežsaimniecÄ«bai nodarÄ«juši medÄ«jamie dzÄ«vnieki";

6) Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums";

7) Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumi Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu";

8) Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumi Nr.113 "Medību noteikumi".

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

10. GrozÄ«jumi šÄ likuma 15.panta otrajā daļā, 23.panta pirmajā daļā un 31.panta otrajā daļā stājas spÄ“kā vienlaikus ar attiecÄ«giem grozÄ«jumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

11. ŠÄ likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto prasÄ«bu piemÄ“ro tiem medÄ«bu iecirkņiem, kuri tiek reÄ£istrÄ“ti pÄ“c 2014.gada 1.janvāra.

(20.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

12. Ä€frikas cÅ«ku mÄ“ra un klasiskā cÅ«ku mÄ“ra draudu ierobežošanas pasākumus Ä«steno lÄ«dz brÄ«dim, kad mežacÅ«ku populācijas blÄ«vums ir samazināts lÄ«dz vienai mežacÅ«kai uz 200 hektāriem, bet ne ilgāk kā lÄ«dz 2020.gada 31.martam.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

13. MedÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam šo pārejas noteikumu 12.punktā minÄ“tajā periodā ir pienākums medÄ«jot samazināt mežacÅ«ku populācijas blÄ«vumu piekritÄ«gajā medÄ«bu platÄ«bā atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktajam minimālajam mežacÅ«ku nomedÄ«šanas apjomam.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

14. Šo pārejas noteikumu 12.punktā minÄ“tajā periodā mežacÅ«kas ir atļauts medÄ«t arÄ«:

1) medību iecirknī, kura platība ir no 200 līdz 1000 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

2) medÄ«bu platÄ«bās (vietās), kurās saskaņā ar šÄ likuma 3.panta trešÄs daļas 3. un 4.punktu medÄ«bas ir aizliegtas, vai platÄ«bās, kurās zemes Ä«pašnieks pats izmanto medÄ«bu tiesÄ«bas vai ir rakstveidā pilnvarojis citu personu izmantot medÄ«bu tiesÄ«bas nelimitÄ“tu medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«bām;

3) medību iecirknī, kura platība ir mazāka par 200 hektāriem.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

15. Valsts meža dienests nosaka atbildÄ«go medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju mežacÅ«ku medÄ«bām šo pārejas noteikumu 12.punktā minÄ“tajā periodā:

1) šo pārejas noteikumu 14.punkta 2. un 3.apakšpunktā minÄ“tajās platÄ«bās;

2) medÄ«bu iecirknÄ«, kura platÄ«ba ir no 200 lÄ«dz 1000 hektāriem, ja tas reÄ£istrÄ“ts pÄ“c šo grozÄ«jumu spÄ“kā stāšanās dienas un izveidojies iepriekš reÄ£istrÄ“ta iecirkņa dalÄ«šanas rezultātā.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

16. Valsts meža dienests, izvÄ“rtÄ“jot dabÄ«go un mākslÄ«go šÄ·Ä“ršÄ¼u (Å«denstilpes, autoceļi, apdzÄ«votas vietas u.c.) atrašanos apvidÅ«, nosaka šo pārejas noteikumu 15.punktā minÄ“to atbildÄ«go medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju pÄ“c šÄdiem kritÄ“rijiem prioritārā secÄ«bā:

1) medību tiesību lietotājam ir reģistrēts medību iecirknis, kurā atļauts medīt mežacūkas;

2) medību tiesību lietotājs noslēdzis savstarpēju līgumu par medību iecirkņa ārējām robežām;

3) medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāja medÄ«bu iecirknim ar piegulošo platÄ«bu ir garākā robeža. Ja šim kritÄ“rijam atbilst vairāki medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāji, priekšroka ir tam medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam, kurš iepriekšÄ“jā medÄ«bu sezonā ir nomedÄ«jis vairāk mežacÅ«ku uz 1000 hektāriem no attiecÄ«gā medÄ«bu iecirkņa kopplatÄ«bas.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

17. Ja netiek pildÄ«ts šo pārejas noteikumu 13.punktā paredzÄ“tais pienākums, Valsts meža dienests ir tiesÄ«gs noteikt citu atbildÄ«go medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju, ievÄ“rojot šo pārejas noteikumu 16.punktā minÄ“tos kritÄ“rijus.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

18. Valsts meža dienests lÄ“mumu par atbildÄ«gā medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāja noteikšanu šo pārejas noteikumu 12.punktā minÄ“to pasākumu Ä«stenošanai paziņo adresātam un personai, kuras tiesÄ«bas vai tiesiskās intereses var tikt ierobežotas. Valsts meža dienesta lÄ“mumu var apstrÄ«dÄ“t un pārsÅ«dzÄ“t normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā. Valsts meža dienesta lÄ“muma apstrÄ«dÄ“šana un pārsÅ«dzÄ“šana neaptur tā darbÄ«bu.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

19. GadÄ«jumos, kad medÄ«bu platÄ«bām vai medÄ«bu iecirknim noteikts atbildÄ«gais medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājs, ievÄ“rojot šo pārejas noteikumu 18.punktu, medÄ«bu tiesÄ«bu Ä«pašniekam vai medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājam nav tiesÄ«bu aizliegt mežacÅ«ku medÄ«bas vai radÄ«t tām šÄ·Ä“ršÄ¼us attiecÄ«gajās teritorijās.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

20. AtbildÄ«gais medÄ«bu tiesÄ«bu lietotājs šo pārejas noteikumu 12.punktā minÄ“to pasākumu Ä«stenošanas ietvaros pirms mežacÅ«ku medÄ«bu uzsākšanas par tām informÄ“:

1) zemes Ä«pašnieku, kurš pats izmanto medÄ«bu tiesÄ«bas vai ir rakstveidā pilnvarojis citu personu izmantot medÄ«bu tiesÄ«bas nelimitÄ“tu medÄ«jamo dzÄ«vnieku medÄ«bām;

2) medību iecirkņa, kura platība ir mazāka par 200 hektāriem, medību tiesību lietotāju;

3) medÄ«bu iecirkņa, kura platÄ«ba ir no 200 lÄ«dz 1000 hektāriem, ja tas reÄ£istrÄ“ts pÄ“c šo grozÄ«jumu spÄ“kā stāšanās dienas un izveidojies iepriekš reÄ£istrÄ“ta iecirkņa dalÄ«šanas rezultātā, medÄ«bu tiesÄ«bu lietotāju.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)

21. Šo pārejas noteikumu 12.punktā paredzÄ“tajā periodā pÄ“c Pārtikas un veterinārā dienesta ierosinājuma Valsts meža dienests var noteikt atšÄ·irÄ«gus nosacÄ«jumus:

1) attiecÄ«bā uz šajā likumā un medÄ«bu noteikumos paredzÄ“tajiem medÄ«bu veidu, lÄ«dzekļu, rÄ«ku, metožu vai paņēmienu ierobežojumiem mežacÅ«ku medÄ«bās;

2) šÄ likuma 22.panta ceturtajā daļā un medÄ«bu noteikumos paredzÄ“tās informācijas apritei un medÄ«bu norises dokumentÄ“šanai.

(26.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.12.2015.)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2012.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību.
Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 8.jūlijā.